Inšpektor opravil inšpekcijski nadzor poslovne enote v Lenartu; na Občini opozarjali na nevarnost

Ogenj je tam v nedeljo zajel približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov

Prlekija-on.net, ponedeljek, 15. april 2019 ob 15:31
Na pogorišču v Lenartu

Na pogorišču v Lenartu

Inšpektor za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je opravil inšpekcijski nadzor poslovne enote podjetja Salomon d. o. o. v občini Lenart v Slovenskih goricah, ki je registrirano za ravnanje z odpadki. V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah je v podjetju namreč izbruhnil požar, ki je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zajel približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov. V inšpekcijskem postopku, ki še traja, bo inšpektor preveril ali po požaru naprava na lokaciji še vedno izpolnjuje pogoje za obratovanje glede na okoljevarstveno dovoljenje (OVD).

Inšpektor za okolje in prostor je v podjetju Salomon že v začetku letošnjega leta opravil inšpekcijski pregled v okviru akcije poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih OVD naprave ali obrata, ki jo skupaj opravljajo inšpektorji IRSOP, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter če gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada RS za kemikalije. Predmet nadzora so bile emisije snovi v zrak ter vode, emisije hrupa v okolje in ravnanje z odpadki. Podjetje je upravljavec treh naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, za katere imajo pridobljen OVD. V času inšpekcijskega nadzora je potekala obdelava (odstranjevanje) mešanih komunalnih odpadkov in predelava odpadkov nastalih po mehanski obdelavi.

Na inšpekcijskem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev predpisov in zakonodaje, ki jo nadzira IRSOP. Zavezanec kot upravljavec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, svojo dejavnost izvaja skladno z izdanim OVD. Tudi glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, vode in hrup, ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti določenih v veljavnem OVD. O vseh opravljenih meritvah, o obdelavi in zbiranju odpadkov ter ravnanju z njimi, redno in v predpisanem roku poroča na ARSO.

Na Občini opozarjali na nevarnost

Ob požaru so sporočilo za javnost podali tudi v Občini Lenart, kjer so zapisali, da so na nevarnosti opozarjali že od vsega začetka delovanja te družbe na tej lokaciji in da se ob tej priložnosti morajo zahvaliti gasilcem, da so ukrepali hitro in požrtvovalno, da ni nastala še večja katastrofa. Celotno sporočilo objavljamo spodaj.

Sporočilo za javnost v povezavi s požarom v podjetju Salomon d.o.o. (prej Papir servis d.o.o.) v Lenartu

V Občini Lenart smo na nevarnosti opozarjali že od vsega začetka delovanja te družbe na tej lokaciji. Ker Občina Lenart ni bila pripoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje tega obrata v Lenartu smo to pravico iskali celo pred Upravnim sodiščem. Kljub vsem zapletom in ignoriranjem naših bojazni in opozoril s strani pristojnih služb danes žal z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so ta bila utemeljena. Še bolj nas skrbi, ker smo na nevarnost opozarjali in so bila naša utemeljena opozorila očitno povsem spregledana in preslišana. Že po dogodkih v Kemisu smo podjetje Salamon d.o.o. ponovno pozvali, da nam predložijo požarne načrte, vendar razen kratkih odgovorov in zagotovil vodilnih, je podjetje na pobude in predloge lokalne skupnosti vedno neodzivno.

Upamo si trditi, da smo bili glede na odločitve ministrstva in pristojnih organov ter sodišča neutemeljeno spregledani, posledice pa vedno nosijo občanke in občani Občine Lenart. Ta ponovni požar je primeren trenutek, da vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja v katerem obrat deluje na njegovo delovanje v tem okolju. V Občini Lenart smo prepričani da način, kot je stanje v tem podjetju, kjer se tudi danes ob ogledu požarišča ugotavlja, da je na odprtem skladiščena ogromna količina odpadkov, t.i. frakcij, torej predelane plastike, ki pomeni izjemno požarno nevarnost, ne more biti skladna s pridobljenimi dovoljenji, niti ne more biti skladna s strokovnim delovanjem in ravnanjem, kar žal kažeta dva požara v kratkem času.

Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti gasilcem, da so ukrepali hitro in požrtvovalno, da ni nastala še večja katastrofa.

Župan mag. Janez Kramberger je od izbruha požara v razgovorih s pristojnim ministrom g. Simonom Zajcem, ki je zadevo spremlja in je nad njo tudi zaskrbljen. Župan Kramberger pa je ministra tudi danes uradno povabil v Lenart, da si skupaj s strokovnimi službami ogledajo pogorišče. Obenem župan ministra vabi na nujen delovni sestanek na katerem želi predstaviti dosedanje aktivnosti občine in pričakuje odgovore ter zaveze pristojnih služb, predvsem pa zagotovila, da do takšnih dogodkov ne bo več prihajalo.

V Občini Lenart pričakujemo od pristojnih služb, ki so dovoljenje za tovrstno delovanje obrata na tej lokaciji izdala, pojasnila in odgovore na vprašanja, na katera je občina v preteklosti opozarjala, vendar bila doslej zmerom preslišana.

Vabilo ministru
Odločba Salomon
Dovoljenje - Salomon