»Razrešitev direktorja odraz volje, da uredimo razmere, ne preko sodišč, ampak strokovno in dogovorno«

Sedaj že nekdanjemu direktorju očitajo hujše kršitve obveznosti in nesposobnost vodenja poslov, do imenovanja novega direktorja pa je vodenje podjetja prevzel v. d. direktorja dr. Peter Kralj

Prlekija-on.net, četrtek, 20. junij 2019 ob 14:353
Javno podjetje Prlekija

Javno podjetje Prlekija

Danes je tudi uradno, o čemer smo poročali v sredo, da je na seji občin ustanoviteljic bil razrešen direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos. Iz Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so poslali izjavo za javnost, kjer navedeno potrjujejo ter navajajo več podrobnosti: "Večina lastnikov smo ocenili, da delovanje Javnega podjetja Prlekija d.o.o. povzroča škodo. Ni podlag za obračun vode novim uporabnikom vodovoda. Tudi nezakonito zadržuje skoraj milijon evrov sredstev, ki so jih občani vplačali preko položnic. Ta neurejenost traja več let in je tudi problematična z vidika vračanja EU Sredstev za vodovod. Javno podjetje Prlekija d.o.o. se je zapletlo v tožbe. Zato je razrešitev direktorja odraz volje, da uredimo razmere, ne preko sodišč, ampak strokovno in dogovorno," so zapisali.

Razrešili direktorja Javnega podjetja Prlekija

"Naloga Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je, da odpravi nezakonita in drugače sporna stanja ter zagotovi delovanje Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na način, da imajo ljudje dostop do vode in občine urejene razmere med seboj, do Javnega podjetja Prlekija in do države ter evropske unije," so zapisali.

Očitajo mu hujše kršitve obveznosti in nesposobnost vodenja poslov

Kot še navajajo, je direktor bil razrešen pred iztekom mandata v skladu z odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija, ker so njegova ravnanja povzročila: kršitve tistih določb družbene pogodbe, ki omejujejo pooblastila direktorja za zastopanje v razmerju do tretjih; nevestno in nepravilno delo, ki je že povzročilo večjo škodo Občini Ljutomer in ostalim občinam ter zanemarjanje in malomarno opravljanje dolžnosti, ki lahko v končni posledici ogrozijo sam projekt izgradnje Sistema C in povzročijo vračilo prejetih nepovratnih kohezijskih sredstev.

"S svojim ravnanjem je povzročil nastanek razlogov za razrešitev. Neutemeljeno ni izvrševal sklepov Sveta ustanoviteljic in skupščine. To je mogoče opredeliti kot hujšo kršitev obveznosti in nesposobnost vodenja poslov, ki so bili g. Kurbosu zaupani kot direktorju Javnega podjetja Prlekija d.o.o." so še zapisali ter v nadaljevanju navedli nekatere primere neprimernih ravnanj:

Novo izgrajena gospodarska javna infrastruktura še vedno ni bila v celoti prevzeta v upravljanje s strani Javnega podjetja Prlekija - skupno upravljanje je zaveza za EU financiranje.

Niso bile sklenjene ustrezne in zakonite najemne pogodbe z občinami najemodajalkami. Ni znano, na kakšni pravni podlagi Javno podjetje Prlekija d.o.o. zaračunava omrežnino in vodarino vsem na novo priključenim uporabnikom javnega vodovodnega Sistema C.

Direktor je večkrat sodeloval tudi pri pripravi dokumentov, ki naj bi se podpisovali za nazaj.

Ni znano, kam se stekajo sredstva omrežnine in vodarine, zaračunane in prejete od novo priključenih uporabnikov javnega vodovodnega sistema.

Povzročil je večjo škodo oziroma zanemarjal ali malomarno opravljal svoje dolžnosti, tako, da so nastale hujše motnje članici Sveta ustanoviteljic Občini Ljutomer pri opravljanju svoje dejavnosti. Javno podjetje Prlekija d.o.o. namreč vse od avgusta 2017 ne plačuje najemnine ali nadomestila za uporabo javne gospodarske infrastrukture, ki je v lasti Občine Ljutomer. Dolg Javnega podjetja Prlekija d.o.o. do Občine Ljutomer znaša že skoraj milijon evrov. Občini Ljutomer se povzroča enormna škoda, onemogoča se izvedba večjih projektov in realizacija investicij, ogroženo oziroma onemogočeno je pridobivanje kohezijskih sredstev.

Javno podjetje Prlekija d.o.o. še vedno ni vrnilo preplačanih storitev za leto 2015, leto 2016 in leto 2017 (pobrano občanom na položnicah), s čimer direktor neutemeljeno ni izvrševal sklepov Občinskega sveta Občine Ljutomer. Direktor tudi ni sklical skupščine, zato niso bili sprejeti ustrezni dokumenti, kot poslovna politika podjetja, letna poročila, sklepi o uporabi bilančnega dobička, direktor je deloval brez smernic skupščine za njegovo delo.

Sklep podprlo 66,98 odstotka lastnikov

Kot so še zapisali, je sklep o razrešitvi podprlo 66,98 odstotka lastnikov podjetja. Zoper sklep ni pritožbe, dopustna pa je vložitev tožbe v roku 30 dni od seznanitve oziroma vročitve Sklepa o razrešitvi, pred pristojnim sodiščem.

Vodenje podjetja je do imenovanja novega direktorja prevzel v. d. direktorja dr. Peter Kralj.Več v Gospodarstvo