Od 10. avgusta višja turistična taksa v Občini Ljutomer

Nov odlok na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Ljutomer določa poenoteno turistično takso v višini 1,50 evra in promocijsko takso v višini 0,38 evra

Prlekija-on.net, torek, 13. avgust 2019 ob 17:34
Turistična in promocijska taksa sta višji

Turistična in promocijska taksa sta višji

Občinski svet Občine Ljutomer je na 5. redni seji 17. julija sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer. Odlok je bil 26. julija objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, začel pa je veljati 10. avgusta.

Nov odlok na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Ljutomer določa poenoteno turistično takso v višini 1,50 evra. V krajih Moravci v Slovenskih goricah, Jeruzalem, Slamnjak, Radomerje in Ljutomer je turistična taksa po do sedaj veljavnem odloku znašala 1,265 evra in se je z novim odlokom zvišala za 0,23 evra, v ostalih krajih na območju občine Ljutomer, kjer je turistična taksa po do sedaj veljavnem odloku znašala 1,035 evra pa se je le-ta zvišala za 0,46 evra.

Nov odlok bo tako nekoliko povečal prihodke iz naslova turistične takse. Sredstva turistične takse so namenska sredstva za promocijo in doseganje ciljev razvoja turizma v občini.

Bistvene novosti novega odloka:

3. člen odloka določa novo višino turistične in promocijske takse (poenoteno za celotno območje občine Ljutomer), in sicer:
višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,50 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,38 evra, skupna višina obeh taks tako znaša 1,88 evra na osebo na dan.

4. člen odloka določa oprostitve plačila obeh taks (po novem veljajo samo z zakonom opredeljene oprostitve):
Oprostitev plačila turistične in posledično promocijske takse velja v višini in za zavezance, kot je to opredeljeno s prvim in drugim odstavkom 18. člena ZSRT-1.

Globa do 2.000 evrov

Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki enkrat letno občinskemu svetu poroča o izvedenem inšpekcijskem nadzoru. Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne pobira turistične in promocijske takse ali ne vodi evidence turistične takse ali ne nakazuje pobrane turistične in promocijske takse. Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se v tem primeru kaznuje z globo 500 evrov, odgovorna oseba pravne osebe z globo 400 evrov in fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje pa z globo 300 evrov.

Celoten sprejeti Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer najdete tukaj.