Podpisana pogodba za dobrih 2,3 milijona evrov za izboljšanje stanja ob reki Muri

Neposredne aktivnosti projekta zajemajo obnovo rečne dinamike in vodnih habitatov ter vzdrževanje in obnovo poplavnih gozdov. Posredne aktivnosti so namenjene interpretaciji ciljnih vrst in habitatnih tipov ter območja Natura 2000.

Prlekija-on.net, torek, 24. november 2020 ob 10:43
Poplavljen gozd, foto: Aleksander Koren

Poplavljen gozd, foto: Aleksander Koren

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 podpisal pogodbo za sofinanciranje projekta »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« (Natura Mura) v skupni vrednosti dobrih 2,3 milijona evrov. Ob podpisu je minister izrazil zadovoljstvo ob možnosti črpanja sredstev v okviru operativnega programa. "Tudi s tovrstnimi evropskimi pozitivnimi pristopi imamo neprecenljivo priložnost, da ohranimo Slovenijo kot izjemno bogato z naravnimi vrednotami, ohranimo biotsko raznovrstnost, zaustavimo upadanje vrst in habitatnih tipov ter preprečimo nadaljnje izumiranje vrst."

Projekt, ki se bo zaključil leta 2023, bo znotraj Nature 2000 prispeval k izboljšanju stanja treh habitatnih tipov - nižinski ekstenzivno gojeni travniki, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ter dvanajstih kvalifikacijskih vrst - kačja pastirja kačji potočnik in dristavični spreletavec, dvoživke panonski pupek, veliki pupek nižinski in hribski urh, hrošči ovratniški plavač, škrlatni kukuj in močvirski krešič ter bober, vidra in srednji detel. Vse našteto se bo izvedlo z ukrepi obnove habitatov vrst, povezanih s habitati mokrišč, z obnovo krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč. Ukrepi so del leta 2015 sprejetega vladnega Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) za to območje Nature 2000.

Obnavljali bodo rečne, gozdne in kmetijske površine, foto: Mitja Ostrc

Mura bo v projektu Natura Mura doživela najobsežnejšo revitalizacijo doslej


Neposredne aktivnosti projekta zajemajo obnovo rečne dinamike in vodnih habitatov ter vzdrževanje in obnovo poplavnih gozdov. Posredne aktivnosti so namenjene interpretaciji ciljnih vrst in habitatnih tipov ter območja Natura 2000. Obsegajo vzpostavitev 12 interpretacijskih enot, od tega tri informacijska središča, ostalo predstavljajo vzpostavitve učnih poti in interpretacijskih poligonov na lokacijah izvedenih neposrednih ukrepov.

Projekt v skupni vrednosti znaša skoraj 4,6 milijona evrov, vrednost upravičenih stroškov dobrih 4,5 milijona evrov, od katerih 80 % sredstev prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 % pa Republika Slovenija.

Vodilni partner projekta je Zavod za varstvo narave, drugi partnerji so Direkcija za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota.

Mejna reka Mura v jesenskem času, foto: Aleksander Koren, ZRSVN

Za obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri in izboljšanje stanja habitatov na Pohorju skupaj dobrih 6,7 milijona evrov
Več v Narava