Izgradnja 32,07 km novih kanalizacijskih vodov v vrednosti 9,3 milijona evrov

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje.

Prlekija-on.net, torek, 24. november 2020 ob 16:32

S podpisom pogodbe med naročnikom Mestno občino Ptuj in izvajalci Komunalnim podjetjem Ptuj, Javnimi službami Ptuj in podjetjem Štraf se pričenja projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj.

V prostorih Dominikanskega samostana na Ptuju je danes potekala spletna predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj, na kateri so Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, v imenu naročnika in izvajalci projekta mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj in Drago Štrafela, podjetje Štraf, predstavili izvajanje investicije, ocenjene na 9.3 milijona evrov brez DDV, od tega znaša vrednost sofinancerskega dela EU iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6.5 milijona evrov, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 milijona evrov.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Pretežni del Ptuja je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na Centralni čistilni napravi Ptuj, ki je namenjena tudi čiščenju odpadnih voda na območju obeh aglomeracij in ima dovolj veliko zmogljivost za sprejem dodatne količine odpadne vode.

Na območju investicije se bo izvedlo skupaj 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s približno 1.909 (populacijskih enot). Predvidena je izgradnja skupaj 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Rok zaključka izvedbe se predvideva konec leta 2022.

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj: "Veseli nas, da je pred nami eden večjih projektov v MO Ptuj v zadnjem obdobju. Gre za izjemno pomemben projekt, s katerim pridobivamo ključno platformo, na kateri bomo lahko gradili tudi gospodarski razvoj občine. Izgrajenega bo kar 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč, na območju investicije pa se bo izvedlo 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Največ kanalizacijskega omrežja bo zgrajenega v Kicarju in Spodnjem Velovleku, sledijo Žabjak in Nova vas, Turnišče z naseljem Sv. Roka, Sovretova pot, desni in levi breg Ptuja, Ob Dravi in Zagrebška cesta ter Anželova ulica. V prvi vrsti gre za projekt, ki bo izboljšal kakovost bivanja občank in občanov in bo posredno vplival na demografsko sliko občine. Z izgradnjo kanalizacije bomo rešili problematiko odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Hkrati bomo zmanjšali vpliv na obremenitve podtalnice in izboljšali kakovost površinskih in podzemnih voda. Želimo si, da nam bodo vremenske razmere dopuščale, da z gradnjo pričnemo že v tem letu, sicer pa v začetku prihodnjega leta, saj morajo biti dela zaključena do konca leta 2022."

Mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj: "Kot Komunalno podjetje Ptuj se prvenstveno ukvarjamo z javnimi gospodarskimi službami, ob tem pa še s tržno dejavnostjo. Glede na reference, ki smo jih pridobili v preteklih letih, razumemo, da nam ta projekt ne bi smel delati preglavic, saj gre za klasično in v delu tlačno kanalizacijo. Res je, da so roki zelo kratki, ampak se bomo organizirali, da bomo pogodbene obveznosti težke dobrih 9 milijonov izpeljali brez napak. MO Ptuj bo s projektom dosegla 98% pokritost s kanalizacijskim omrežjem. V določenem delu projekta bomo sodelovali s podizvajalci, večino pa bomo opravili sami. Rok za izvedbo je 1100 dni z reklamacijskim rokom."

Drago Štrafela, podjetja za nadzor Štrafela, d.o.o.: "Podjetje Štraf d.o.o. ima skoraj 20 let tradicije ukvarjanja z vodstvom inženirstva in nadzorom tako, da ne vidim večjih težav pri tem projektu. Tudi tehnologija izgradnje ni zahtevna, kar se tiče rokov, pa bi se projekt moral zaključiti kot je zapisano."

Mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj: "Kot občinsko podjetje se zavedamo pomena vseh opravil, ki pritičejo tako velikim projektom, zato se za izkazano zaupanje zahvaljujemo. V našem interesu je, da bomo vsi deležniki projekta le-tega zaključili na najvišjem nivoju. V podjetju Javne službe Ptuj smo v preteklih letih razvijali službo za odnose z javnostmi. Preko različnih projektov smo pridobili ne samo reference, ampak tudi prepotrebne izkušnje. S pridom bomo izkoristili vse komunikacijske kanale ter vsa orodja, da bodo prebivalci na katere bo vplival potek del, čim boljše obveščeni. Prav tako bomo ažurno ter kvalitetno skrbeli za servis medijev, da bo transparentnost projekta na čim višjem nivoju."

Pregledna kartaVeč v Gospodarstvo