Znani so datumi izplačil dodatkov iz PKP7

PKP7 prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov za upokojence, novorojence, družine, otroke...

Prlekija-on.net, sreda, 6. januar 2021 ob 19:40
PKP7 prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov

PKP7 prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).

V nadaljevanju predstavljamo podrobnejše informacije o vrsti in datumih izplačil dodatkov, ki so jih posredovali iz MDDSZ.

PKP7 prinaša pomoč za področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Državni zbor sprejel PKP7. Kaj prinaša?


Solidarnostni dodatek za upokojence

Solidarnostni dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah.

Prejemnikom pokojnine v višini do 510,00 evrov bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov.

Prejemnikom pokojnine v višini med 510,01 in 612,00 evrov bo izplačan solidarnostni dodatek v višini 230,00 evrov.

Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Krizni dodatek

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (2x 940,58, to je 1881,16 eur), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Če delavec ni delal cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Upoštevaje navedeno, delavec, ki je bil ves mesec december 2020 napoten na začasno čakanje na delo, ni upravičen do kriznega dodatka.

Za povračilo izplačanega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS bo izplačal povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati.

Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Povečan dodatek za velike družine

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se bo izplačilo izvedlo do 31. 1. 2021. Vsem, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot običajno, v mesecu aprilu.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke

Prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.

Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let.

Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Rok za oddajo vloge je do 31. januarja 2021.

MDDSZ bo do 31. januarja po uradni dolžnosti vsem staršem, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let, izplačalo 50 evrov. Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka, bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga bo dostopna na spletni strani MDDSZ in eUprave predvidoma od 8. 1. 2021.

Vloga bo dostopna na eUpravi v kratkem, bo preprosta.

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka se povečuje za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa bo znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.Več v Slovenija