V Sloveniji se gradi največji železniški viadukt Pesnica

Pogodbena vrednost del, ki bodo predvidoma zaključena v letu 2023, znaša 101 milijon evrov.

Prlekija-on.net, nedelja, 7. februar 2021 ob 08:561
Pilotiranje globokega temeljenja viadukta in izvedba temeljnih blazin viadukta Pesnica, foto: DRSI

Pilotiranje globokega temeljenja viadukta in izvedba temeljnih blazin viadukta Pesnica, foto: DRSI

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je že jeseni pričela z deli na 3,7 kilometra dolgem odseku Počehova-Pesnica, ki zajema tudi gradnjo predora Pekel, gradnjo viadukta Pesnica, gradnjo podvoza Pesnica ter gradnjo protihrupnih ograj. Pri gradnji dvotirnega, 896 metrov dolgega viadukta Pesnica sta trenutno v izvedbi globoko temeljenje na pilotih in temeljne blazine, nato sledi gradnja stebrov, prekladne konstrukcije. Po dokončanju konstrukcije objekta, ki bo predvidoma zaključena v naslednjem letu, se bo pristopilo k gradnji tira, izvedbi vozne mreže ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Pričetek del na predoru Pekel je predviden v mesecu marcu 2021. Trenutno se izvajajo dela na južnem in severnem portalu predora.

Pogodbena vrednost del, ki bodo predvidoma zaključena v letu 2023, znaša 101 milijon evrov.

Viadukt Pesnica
Vizualizacija novega železniškega viadukta Pesnica, foto: Ponting

Izgradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica v dolžini 3,7 km zajema:

  • izgradnjo predora Pekel v dolžini 1530 m vključno z reševalnim rovom,
  • izgradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 m,
  • izgradnjo podvoza Pesnica,
  • izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij,
  • ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja,
  • ureditev cest s prometno opremo ter
  • gradnjo aktivne protihrupne zaščite - 2.518 m protihrupnih ograj.

Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj

Viadukt in predor se gradita v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj. Železniška proga Maribor-Šentilj-državna meja, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj-Trst in je dolga skoraj 16 km, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz-Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo pa je enotirna. Elektrifikacija proge je bila izvedena leta 1975.

Operativna izvedba del je predvidena v dveh fazah. Faza 1 (2018-2023) zajema nadgradnjo obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor-Pesnica (novi viadukt Pesnica in novi predor Pekel), faza 2 pa gradnjo II. tira - v skladu z dogovorom z Republiko Avstrijo, je gradnja drugega tira predvidena glede na prometne potrebe.

Viadukt Pesnica
Vizualizacija novega železniškega viadukta Pesnica, foto: DRSI

Izvedba del v 1. fazi poteka v več sklopih in sicer nadgradnja železniškega odseka Pesnica-Šentilj-državna meja (avgust 2018-avgust 2019), nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno, železniške postaje Maribor in nadgradnja progovnega odseka Maribor-Počehova (februar 2019-september 2020), gradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica (september 2020-februar 2023), ureditev križanj cest z železnico (maj 2020-januar 2022) ter izvedba aktivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica-Šentilj-državna meja (marec 2019-december 2021).

Cilji projekta so modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi, povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os), povečanje stopnje varnosti prometa, povečanje zmogljivosti proge, skrajšanje časa potovanja, povečanje hitrosti na do 120 km/h, učinkovitejše vodenje prometa, zmanjšanje hrupa ter optimalno odvijanje prometa vlakov. 

Pripravljalna dela za gradnjo novega predora Pekel
Pripravljalna dela za gradnjo novega predora Pekel, foto: DRSI