Vojak prostovoljec bo po uspešno opravljenem PSVR prejel 3.199 evrov

Vlada je sprejela Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Po novi uredbi je na prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) lahko napoten državljan do 30. leta starosti.

Prlekija-on.net, sobota, 15. maj 2021 ob 10:54
Usposabljanje za vojaka

Usposabljanje za vojaka

Slovenska vojska (SV) se je že dlje časa soočala s kadrovsko problematiko, ki se kaže v povečanem številu odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in zmanjšanem interesu potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

"Za doseganje kadrovskega obsega Slovenske vojske, določenega s strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki jih je sprejel Državni zbor RS, je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega," sporoča Ministrstvo za obrambo.

Novembra 2020 je bil na Ministrstvu za obrambo pripravljen Koncept enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko na podlagi programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) in prostovoljnega služenja vojaškega roka (PSVR). Namen novega koncepta je, da se PSVR v prihodnje omogoči čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in tako vzpostavi širša baza državljanov z osnovnim vojaškim znanjem, ki bi se lahko vključili v stalno sestavo ter pogodbeno rezervno sestavo (PRS) SV. Tisti, ki izrazijo željo, da bi služili vojaški rok, in so ocenjeni kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, se na PSVR lahko napotijo do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 30 let, izpolnjevati pa morajo tudi zahtevane pogoje.

V pristanišče Koper so prispela nova lahka oklepna kolesna vozila JLTV 4x4 proizvajalca Oshkosh, foto: Borut Podgoršek, MORS

Prispelo 38 oklepnih vozil Oshkosh, ki jih je Slovenija kupila v ZDA


Več: Prostovoljno služenje vojaškega roka

"Z enotno vstopno točko za vse strukture SV (PSVR, PRS, stalna sestava), ki jo predstavlja program TVSU, bomo poenostavili prehod med vsemi tremi strukturami SV. Pri tem sledimo želji, da vsak, ki se prijavi, tudi konča PSVR in se lahko neposredno brez dodatnih usposabljanj vključi v PRS oziroma se zaposli v stalni sestavi," pravijo na ministrstvu.

S sprejeto uredbo, s katero nadomeščajo prejšnjo Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, želijo doseči naslednje cilje:

  • omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega;
  • povečati interes za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in tako zagotoviti več usposobljenih državljanov za popolnjevanje vseh struktur SV;
  • omogočiti vključevanje v PSVR čim širšemu krogu zainteresiranih državljanov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje;
  • s programom temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) vzpostaviti pogoje, da se mladi po končanem programu usposabljanja lahko vključijo v pogodbeno rezervno sestavo (PRS) oziroma v stalno sestavo SV ter dolgoročno vzpostaviti kadrovsko bazo za popolnjevanje vseh struktur SV.

Uredba na novo ureja dvig starostne meje za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR), način opravljanja PSVR, postopek napotitve, pravice in dolžnosti kandidatov oziroma vojakov prostovoljcev ter denarne prejemke.

Možnost napotitve podaljšana za tri leta

Po novi uredbi je na PSVR lahko napoten državljan do 30. leta starosti. Tako se možnost napotitve glede na trenutno stanje podaljšuje za tri leta.

PSVR je po dolžini in vsebini enak predhodnemu temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju (TVSU) v SV, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka in ki vsebuje posamezne faze. Vojak prostovoljec lahko PSVR opravi v celoti ali pa ga zaključi tudi po posamezni fazi programa. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev lahko državljan pozneje opravi nadaljnje faze programa. S takim prilagodljivim načinom opravljanja PSVR želijo čim več državljanom omogočiti vključitev na PSVR v skladu z njihovimi sposobnostmi in ambicijami, PSVR tako tudi lažje uskladijo z ostalimi interesi. V skladu s programom vojak prostovoljec po uspešno opravljeni posamezni fazi programa pridobi določeno vojaško evidenčno dolžnost. PSVR lahko poleg programa TVSU vsebuje tudi dodatne vsebine, kot so na primer vsebine za pridobitev pogojev za opravljanje vozniškega izpita.

V postopku napotitve je predlagano, da ocena sposobnosti za vojaško službo velja pet let, da kandidat opravi tudi preverjanje gibalnih sposobnosti in da se pogodba sklene na koncu kadrovskega postopka. Dopolnjeni so tudi razlogi za odlaganje PSVR.

Na podlagi izkušenj iz prakse sta dopolnjena tudi člena o prekinitvi in prenehanju PSVR, določena je izvedba doslužitve in dopolnjena določba o povrnitvi stroškov in prejemkov.

Vojak prostovoljec bo po uspešno opravljenem celotnem PSVR prejel 3.199 EUR

Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji. Ta v letu 2021 znaša 1.024,24 EUR. Za vsak mesec PSVR bo vojak prostovoljec prejel 70 odstotkov od osnove, kar znese 716,97 EUR. Celoten PSVR traja 13 tednov. Vojaku prostovoljcu po uspešno končanem celotnem PSVR pripada dodatni prejemek v višini 100 odstotkov od osnove, kar je 1.024,24 EUR. S tem je predlagan dvig denarnih prejemkov za približno 1.000 EUR, tako da bo vojak prostovoljec po uspešno opravljenem celotnem PSVR prejel 3.199 EUR.