Podpisali gradbene pogodbe za največji investiciji v letošnjem letu v občini Križevci

V Kokoričih se bo rekonstruirala javna pot dolžine 888 metrov, v Logarovcih pa rekonstruirala cesta v dolžini 940 metrov.

Prlekija-on.net, petek, 4. junij 2021 ob 08:05
Podpis pogodbe za rekonstrukcijo javnih poti v Kokoričih in Logarovcih

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo javnih poti v Kokoričih in Logarovcih

Občina Križevci je sredi meseca aprila začela s postopkom javnega naročila za projekt Rekonstrukcije javnih poti v Kokoričih in Logarovcih. Preko sistema na portalu za javno naročanje, so do roka za oddajo ponudb - 29.4.2021, prejeli tri ponudbe. Najugodnejša je bila ponudba izbranega izvajalca GMW d.o.o. iz Turjancev, v znesku 698.871,16 EUR z DDV. Z izbranim izvajalcem oz. njegovo direktorico Petro Weindorfer je župan Občine Križevci, mag. Branko Belec, sklenil gradbeno pogodbo. Gradbeni nadzor nad investicijo bo vršil Inženiring Rajnar iz Murske Sobote. Javno naročilo je bilo izvedeno za obe cesti skupaj.

Dela morajo biti zaključena do konca septembra.

V Kokoričih se bo rekonstruirala javna pot dolžine 888 metrov, vse do priključka na državno cesto R2 - 439, za katero tudi upajo na čimprejšnjo rekonstrukcijo s strani države. Predvidena ureditev zajema konstantno širino asfaltirane ceste v širini 3,50m in 0,75m utrjeno bankino. V območju naselja je predvidena cestna mulda v širini 0,5m.

Odvodnja ceste se bo vršila preko predvidene cestne mulde, polja in obstoječega cestnega jarka v predvideno meteorno kanalizacijo. Cesta v naselju se bo odvajala preko peskolovov vgrajenih v cestno muldo. V območju njivskih površin se bo odvodnjavala razpršeno po terenu na bližnja polja in obcestni jarek. Obcestni jarek je povezan preko prepustov z meteorno kanalizacijo.

V Logarovcih se bo rekonstruirala cesta v dolžini 940 metrov. S predvidenimi ukrepi se bo v okviru prostorskih možnosti izboljšalo obstoječe stanje dotrajane asfaltne površine in izboljšala prometna varnost. Obstoječa asfaltna površina je poškodovana tudi zaradi preozkega asfaltnega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega telesa. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja, saj se bodo po rekonstrukciji izvajala le redna vzdrževalna dela, običajna za to prometno infrastrukturo. Ostoječa cesta je široka 2,5 m, sedaj jo bodo razširili na 3,5 metra vozišča in 1,5 metra bankine z muldo, tako da skupno cestno telo znaša 5 metrov.Več v Gospodarstvo