Sveti Jurij ob Ščavnici – brez občinskega sveta ne morejo sprejeti prepotrebnega rebalansa

Izgradnja težko pričakovanega vrtca se ne more pričeti, župan zaskrbljen tudi zaradi šolskih prevozov.

Prlekija-on.net, torek, 9. avgust 2022 ob 11:40
Anton Slana

Anton Slana

Pisali smo že o odstopu večine članov občinskega sveta Sveti Jurij ob Ščavnici in posledično onemogočenemu nadaljnjemu delovanju občinskega sveta.

Ministrstvo začasne volitve odsvetovalo

»Z odstopom večine članov občinskega sveta je prenehal mandat vsem članom občinskega sveta, mandat župana in nadzornega odbora občine pa s prenehanjem mandata občinskega sveta nista prenehala,« so za naš medij pojasnili pri ministrstvu za javno upravo. »Zakon o lokalnih volitvah sicer določa, da mora občinska volilna komisija najkasneje v 20 dneh po razpustu občinskega sveta razpisati predčasne volitve, te pa morajo biti opravljene najpozneje v dveh mesecih po razpustu občinskega sveta. Ker pa so bile 20. 7. 2022 že razpisane redne lokalne volitve v občinske svete vseh občin, je Ministrstvo za javno upravo občinski volilni komisiji razpis predčasnih volitev odsvetovalo, saj bi z razpisom predčasnih volitev v občinski svet v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici istočasno tekla dva volilna procesa za izvolitev v isti organ,« so dodatno pojasnili.

Da se za razpis začasnih volitev ni odločil, je danes, 9. avgusta 2022, na novinarski konferenci pojasnil župan Anton Slana.

Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Nepreklicno odstopilo šest občinskih svetnikov


Anton Slana
Stanje v občini je na novinarski konferenci pojasnil župan Anton Slana

Vseskozi težave

Za nepreklicni odstop so se odločili vsi člani svetniške skupine NAPREJ, in sicer Ivan Fras, Slavica Trstenjak, Mirko Ljubec, Branko Domajnko, Srečko Hecl in Darko Trbuc. »Navedeni člani so že skozi celi mandat večkrat bojkotirali udeležbo na sejah občinskega sveta,« je povedal župan Slana in pojasnil, da so s tem ravnanjem povzročali nesklepčnost sej in posledično zavirali delovanje občine, čeprav so imeli v občinskem svetu glasovalno večino. »Razen v letošnjem letu so z neudeležbami na sejah, umikanjem točk dnevnega reda in nepotrjevanjem osnutka proračuna zavlačevali sprejem proračuna občine. Zaradi pozno sprejetih proračunov smo imeli vseskozi težave z realizacijo investicij,« je še pojasnil. Navedeno ravnanje župana ni presenečalo, saj so že takoj po volitvah v letu 2018 napovedali blokado delovanja občine.

Težave s šolskimi prevozi in izgradnjo vrtca

Zaradi prenehanja mandata vsem občinskim svetnikom, ne bo izvedeno sprejetje rebalansa. »Prav je, da bodo občani seznanjeni s posledicami ne funkcioniranja občinskega sveta, saj bodo nekatere neposredno vplivale na njih,« je jasen župan Slana. Zaradi nesprejetja rebalansa se tako z gradnjo pet oddelčnega vrtca ne bo pričelo. Zaradi podražitev v gradbeništvu bi bilo potrebno zagotoviti 300 tisoč evrov dodatnih sredstev za sklenitev izvajalske pogodbe in pričetek gradnje. »Za izvedbo imamo tudi sklenjeno pogodbo o sofinanciranju s strani MIZŠ v višini 1.172.667,07 evra, katera smo se zavezali počrpati v letih 2022 in 2023

Za letošnje leto se bo prekinilo tudi nadaljevanje projekta Nadgradnja vodovoda - Sistem C - II. faza. Gradnja vodovoda Kokolajnščak-Gabrc ne bo izvedena. Največjo skrb je župan izrazil glede nezmožnosti izvajanja šolskih prevozov v novembru in decembru 2022. »Po izvedenem javnem naročilu za izvajanje šolskih prevozov bi bilo potrebno za sklenitev pogodbe rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva, saj so ponujene cene za izvajanje prevozov zaradi dvigov cen goriva in drugih dvigov cen bistveno višje od zagotovljenih sredstev

Sv. Jurij ob Ščavnici
KUS Sv. Jurij ob Ščavnici

Ustavljajo se tudi vse nadaljnje aktivnosti na pripravi projektne dokumentacije za kolesarske povezave, katerih gradnjo bo financirala država. Zaradi nemožnosti zagotovitve dodatnih sredstev ne bodo izvedene rekonstrukcije cest Moravci - Zagorci in rekonstrukcija ceste Sovjak, prav tako ne bo izvedena izgradnja žarnega zidu na pokopališču v Svetem Juriju ob Ščavnici. V letu 2022 se prav tako ne bo mogel izvesti javni razpis za spodbujanje malega gospodarstva v občini.

»Vse posledice odstopa, ki bodo nastale, v tem trenutku še niso znane niti vseh ni mogoče predvideti, za gotovo pa bodo obširne in močno škodljive za občino in občane,« zaključuje župan Slana.

Ker ima občina sprejet proračun za tekoče leto, bo župan kot izvrševalec proračuna vse s tem dokumentom začrtane projekte lahko izpeljal. Proračun za leto 2023 pa bo sprejel novoizvoljeni občinski svet po izvedbi rednih lokalnih volitev, ki bodo 20. 11. 2022.