Prispeli ponudbi za ureditev križišča Šalinci sta presegali zagotovljena finančna sredstva, razpis bo ponovljen

V sklopu investicije bo urejeno štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje, izvedena bo cestna razsvetljava, urejeno odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema. A dve ponudbi, ki sta prispeli na javno naročilo, presegata naročnikova finančna sredstva in sta nedopustni.

Prlekija-on.net, sreda, 28. september 2022 ob 18:07
Križišče za Šalince

Križišče za Šalince

Na Portalu javnih naročil je bila letos avgusta objavljena razpisna dokumentacija za Ureditev priključka na DC R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721, to je ureditev križišča, ki nekaj sto metrov za naseljem Noršinci pri Ljutomeru zavije z državne ceste Ljutomer-Križevci za naselje Šalinci.

Rok za oddajo ponudb je bil v začetku septembra, zato smo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) naslovili vprašanje glede izbire ponudnika ter pričetka del in prometnega režima. Na DRSI so za naš medij povedali, da je PZI projektna dokumentacija za ureditev območja križišča državne ceste R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, od km 2,456 do km 2,783 v dolžini 327 metrov, križišče za naselje Šalinci (priključek Grlava v km 2,600), izdelana in recenzirana ter da so zemljišča pridobljena.

"Na javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del sta prispeli dve ponudbi, ki presegata naročnikova finančna sredstva in sta v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustni. Naročnik naročila ne bo oddal in bo ponovil razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Glede na navedeno, še ni mogoče napovedati začetka gradnje kot tudi ne prometnega režima v času gradnje," so še nam pojasnili.

Urejeno bo štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje

V sklopu investicije bo sicer urejeno štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje na glavni prometni smeri (priključek nekategorizirane ceste, ki služi kot dostop do kmetijskih površin, bo prestavljen v os priključka lokalne ceste LC223201), vključno z voziščem na območju meje obdelave, izvedena bo cestna razsvetljava, urejeno odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema. Z namenom umirjanja prometa na območju križišča bodo urejeni denivelirani prometni otoki, pa so nam pojasnili glede urejanja samega križišča.

Pregledna situacija območja obdelave
Pregledna situacija območja obdelave, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Situacija prometne ureditve
Situacija prometne ureditve, vir: DRSI/APPIA d.o.o.

Naročnik bo ponovil razpis izbire izvajalca

27. septembra je na Portalu javnih naročil bila tudi objavljena odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, kjer je pojasnjeno, da je naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo sprejel odločitev, da v postopku javnega naročila Ureditev priključka na DC R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721 zaradi previsokih ponudbenih cen zavrne obe ponudbi in postopek zaključi brez oddaje naročila.

"Ponudbene cene v vseh prejetih ponudbah presegajo naročnikova zagotovljena sredstva za predmetno naročilo, zato so na podlagi 5. odstavka 90. člena ZJN-3 vse ponudbe zavrnjene in postopek zaključen brez oddaje naročila. Pri pregledu obeh prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da sta ponudbi v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustni, saj presegata naročnikova zagotovljena finančna sredstva v Načrtu razvojnih programov št. 2131-20-0002.
Zavrne se prejeti ponudbi zaradi razlogov na strani naročnika, ker finančnih sredstev na projektu: KRIŽ Ureditev križišča Šalinci, št. 20-0002 (postavka-konto 135010-420402) ni zagotovljenih v zadostni meri. Naročnik ima namreč za predmetno javno naročilo odprt samostojen proračunski projekt, vendar ponudbe presegajo izhodiščno vrednost projekta, ki znaša 486.278,00 EUR, zato ne more sprejeti finančnih obveznosti v obsegu ponujene cene najugodnejšega ponudnika. Naročnik predmetnega javnega naročila na podlagi veljavnega proračuna ne bo realiziral, saj bi s tem kršil 11. odstavek 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB s spremembami; v nadaljevanju: ZJF), ki določa, da neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če z ZJF ni drugače določeno.
Naročnik bo ponovil razpis izbire izvajalca za gradnjo
." pa je navedeno v obrazložitvi.
Več v Gospodarstvo