Na cesti Križevci-Ljutomer se bo uredilo štirikrako križišče

Lani sta prispeli dve ponudbi, ki sta presegali naročnikova finančna sredstva in sta bili nedopustni. Letos so ob ponovljenem naročilu izbrali ponudnika, vrednost pogodbe znaša slabih 670 tisoč evrov.

Prlekija-on.net, petek, 29. december 2023 ob 08:27
Križišče za Šalince

Križišče za Šalince

Na Portalu javnih naročil je bila že lani avgusta objavljena razpisna dokumentacija za Ureditev priključka na DC R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721, to je ureditev križišča, ki nekaj sto metrov za naseljem Noršinci pri Ljutomeru zavije z državne ceste Ljutomer-Križevci za naselje Šalinci.

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) so nam takrat povedali, da je PZI projektna dokumentacija za ureditev območja križišča državne ceste R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, od km 2,456 do km 2,783 v dolžini 327 metrov, križišče za naselje Šalinci (priključek Grlava v km 2,600), izdelana in recenzirana ter da so zemljišča pridobljena.

"Na javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del sta prispeli dve ponudbi, ki presegata naročnikova finančna sredstva in sta v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustni. Naročnik naročila ne bo oddal in bo ponovil razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Glede na navedeno, še ni mogoče napovedati začetka gradnje kot tudi ne prometnega režima v času gradnje," so še nam takrat pojasnili na DRSI.

Križišče za Šalince

Prispeli ponudbi za ureditev križišča Šalinci sta presegali zagotovljena finančna sredstva, razpis bo ponovljen


Naročnik je ponovil razpis izbire izvajalca

27. septembra lani je na Portalu javnih naročil bila tudi objavljena odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, kjer je bilo pojasnjeno, da je naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo sprejel odločitev, da v postopku javnega naročila Ureditev priključka na DC R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721 zaradi previsokih ponudbenih cen zavrne obe ponudbi in postopek zaključi brez oddaje naročila.

"Ponudbene cene v vseh prejetih ponudbah presegajo naročnikova zagotovljena sredstva za predmetno naročilo, zato so na podlagi 5. odstavka 90. člena ZJN-3 vse ponudbe zavrnjene in postopek zaključen brez oddaje naročila. Pri pregledu obeh prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da sta ponudbi v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustni, saj presegata naročnikova zagotovljena finančna sredstva v Načrtu razvojnih programov št. 2131-20-0002.
Zavrne se prejeti ponudbi zaradi razlogov na strani naročnika, ker finančnih sredstev na projektu: KRIŽ Ureditev križišča Šalinci, št. 20-0002 (postavka-konto 135010-420402) ni zagotovljenih v zadostni meri. Naročnik ima namreč za predmetno javno naročilo odprt samostojen proračunski projekt, vendar ponudbe presegajo izhodiščno vrednost projekta, ki znaša 486.278,00 EUR, zato ne more sprejeti finančnih obveznosti v obsegu ponujene cene najugodnejšega ponudnika. Naročnik predmetnega javnega naročila na podlagi veljavnega proračuna ne bo realiziral, saj bi s tem kršil 11. odstavek 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB s spremembami; v nadaljevanju: ZJF), ki določa, da neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če z ZJF ni drugače določeno.
Naročnik bo ponovil razpis izbire izvajalca za gradnjo
." pa je bilo takrat navedeno v obrazložitvi.

Urejeno bo štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje

Letos novembra je tako bila izbira izvajalca ponovljena. Na DRSI smo ponovno povprašali ali je pri tem projektu prišlo do kakšnih sprememb ter kdo je bil izbran. Iz DRSI so nam sporočili, da sprememb na projektu ureditve priključka na regionalni cesti R1-230, odsek 1309 Križevci-Ljutomer, za naselje »Šalinci«, od km 2,416 do km 2,721 ni. Kot smo že lani navedli, bo tako v sklopu investicije urejeno štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje na glavni prometni smeri (priključek nekategorizirane ceste, ki služi kot dostop do kmetijskih površin, bo prestavljen v os priključka lokalne ceste LC223201), vključno z voziščem na območju meje obdelave, izvedena bo cestna razsvetljava, urejeno odvodnjavanje ter prometna signalizacija in oprema. Z namenom umirjanja prometa na območju križišča bodo urejeni denivelirani prometni otoki.

Pregledna situacija območja obdelave, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Pregledna situacija območja obdelave, vir: DRSI/APPIA d.o.o.

V začetku decembra so nam sporočili, da je javno naročilo za izvedbo del še vedno v teku ter da poteka pregled prejetih ponudb. Po pravnomočnosti sledi podpis pogodbe ter uvedba v delo. Pogodbeni rok za dokončanje del je 140 dni po uvedbi izvajalca v delo.

Na Portalu javnih naročil pa je 12. decembra bilo objavljeno, da je naročilo bilo oddano ponudniku Nograd, d.o.o.„ Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava za vrednost 669.120,21 EUR z DDV.

"Ponudbe so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila.
Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Ponudbi, ki sta po merilih manj ugodni od izbrane naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in ju je zavrnil iz razloga, ker sta manj ugodni od izbrane
," pa je ob tem navedeno v obrazložitvi.

Situacija prometne ureditve, vir: DRSI/APPIA d.o.o.
Situacija prometne ureditve, vir: DRSI/APPIA d.o.o.Več v Gospodarstvo