Upravljanje objektov športne infrastrukture v občini Ljutomer je prevzel KSP Ljutomer

Za izvajanje upravljanja objektov športne infrastrukture v občini Ljutomer za obdobje enega leta je bilo izbrano Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

Prlekija-on.net, sreda, 18. maj 2016 ob 12:04
Olga Karba in Damjan Klemen

Olga Karba in Damjan Klemen

Kot je znano, je občina Ljutomer v luči varčevanja s proračunskim denarjem letos pristopila k reorganizaciji občinske uprave in ukinitvi dveh zavodov, tudi zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino (ŠIM) Ljutomer. V ta namen so v okviru občinske uprave ustanovili režijski obrat, deloma pa bo storitve opravljal ponudnik, ki so ga poiskali z javnim razpisom.

V ta namen so na novinarski konferenci, v sredo, 18. maja, v županatu Mestne hiše v Ljutomeru, predstavili ponudnika, ki bo izvajal upravljanje objektov športne infrastrukture v občini Ljutomer. Javno naročilo za izbiro izvajalca je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil 31. marca, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno 5. maja. Ponudbo je oddal en ponudnik, sklep o izbiri izvajalca del pa je bil izdan 9. maja. Za izvajanje upravljanja objektov športne infrastrukture v občini Ljutomer za obdobje enega leta je bilo izbrano Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer. Pogodbena vrednost del znaša 118 tisoč evrov brez DDV.

Kot je uvodoma povedala županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, so že s predlogom o ukinitvi športnega zavoda imeli vzporedne rešitve, ki so se v nadaljnjih korakih, ki so jih storili v tej smeri, izkazale za zelo dobre in pravilne. Kot prvo so poskrbeli za športne objekte v okviru režijskega obrata, kjer so zaposlili novega sodelavca, ki je bil prej zaposlen v športnem zavodu. Režijski obrat je prevzel upravljanje nogometnega stadiona in zunanjih površin v Športno-rekreacijskem centru Ljutomer, izvzeto pa je letno kopališče, katerega pa bo opravljal novo izbrani ponudnik KSP Ljutomer.

V okviru pogodbe bo izbrani upravljalec upravljal z objekti v lasti Občine Ljutomer, in sicer s športno dvorano ŠIC v velikosti 4.024 m2, pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in pripadajočimi parkirnimi prostori, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer v velikosti 1.480 m2 ter letnim kopališčem Ljutomer v velikosti 20.178 m2, od tega zunanji nepokrit bazen v velikosti 1.350 m2.

Upravljanje z objekti športne infrastrukture obsega redno vzdrževanje in upravljanje objektov, popravila potrebna za normalno funkcioniranje objektov, redno čiščenje objektov, nadzor nad izvajanjem vadbe in rabo objektov (vključno s pripravo in shranjevanjem športnih rekvizitov ter morebitno pripravo objekta na dogodek), urejanje okolice športnih objektov (pometanje, košnja trave, pobiranje smeti, odstranitev snega, posip in odstranjevanje ledenih sveč), zaračunavanje uporabe oziroma najema športnih objektov za naročnika zunanjim uporabnikom izven Letnega programa športa (komercialna raba) in prodaja vstopnic za naročnika na letnem kopališču, upravljanje letnega kopališča Ljutomer, vključno z zagotavljanjem ustrezne službe za reševanje iz vode in drugih pogojev potrebnih za normalno obratovanje kopališča (delovanje blagajne, čiščenje, delovanje strojnice), vodenje evidenc uporabe športnih površin (statistika) ter trženje športnih objektov in površin.

Predmet pogodbe o upravljanju je tudi zaračunavanje uporabe oz. najema oddaje prostorov in pripadajočih obratovalnih stroškov za račun naročnika zunanjim uporabnikom, in sicer gostinskega lokala ob športni dvorani ŠIC v izmeri 40,30 m2, s pripadajočo zunanjo teraso v izmeri 40 m2, fitnes prostora ob športni dvorani ŠIC v izmeri 138,70 m2 ter gostinskega lokala na letnem kopališču v izmeri 51,30 m2, s pripadajočo teraso v izmeri 72 m2.

Županja še je povedala, da je prepričana, da gre upravljanje v prave roke za nižjo ceno in z nižjimi stroški, kot so jih imeli do sedaj. Pogodbo je v imenu Občine Ljutomer podpisala županja, v imenu KSP Ljutomer pa direktor Damjan Klemen, ki je ob tem povedal, da vizija njihovega podjetja gre v smeri povezovanja regionalnih in lokalnih akterjev ter ustvarjanja sinergij med dejavnostmi, med podjetji, zato želijo s kvalitetnim upravljanjem in trženjem zvišati nivo športne in turistične ponudbe v regiji, obenem pa omogočiti možnost sodelovanja vseh generacij in različnih ciljnih skupin na področju športne, turistične in kulturne ponudbe. Prioriteta jim je tudi povečati število zabavnih športnih prireditev, promocija skozi povezovanje, ozaveščanje občanov o zdravem načinu življenja ter društva, ki so glavno gonilo vadbe v dvoranah in tudi na bazenu.

V zavodu za šport, ki je sedaj v likvidaciji, so sicer bili zaposleni direktor, računovodkinja, en zaposlen preko ministrstva, pet vzdrževalcev ter čistilka. Od petih vzdrževalcev iz zavoda za šport je sedaj eden zaposlen v režijskem obratu, dva pa so zaposlili na KSP Ljutomer, kjer so poleg tega preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje zaposlili še čistilko, preko razpisa pa izbrali tudi osebo, ki bo tržila in koordinirala delo na področju upravljanja s športno infrastrukturo.