Od Ormoža do Šentilja poplavljene številne ceste, kleti, hiše in gospodarski objekti

Zaradi močnega deževja so nekateri predeli na vzhodu Slovenije močno prizadeti. Od Ormoža do Šentilja so poplavljene številne ceste, kleti, hiše in gospodarski objekti. Veliko škodo povzročajo tudi zemeljski plazovi.

Prlekija-on.net, sreda, 17. maj 2023 ob 18:56
Od Ormoža do Šentilja so poplavljene številne ceste, foto: MNVP

Od Ormoža do Šentilja so poplavljene številne ceste, foto: MNVP

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je s sodelavci ogledal posledice deževja v občinah Maribor, Pesnica, Šentilj in Gorišnica. Pridružili so se mu predstavniki Uprave za zaščito in reševanje Maribor in Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) ter podžupan Maribora Samo Peter Medved, župan Pesnice Gregor Žmak, župan Šentilja Štefan Žvab in župan Gorišnice Borut Kolar.

Zaradi močnega deževja so nekateri predeli na vzhodu Slovenije močno prizadeti. Od Ormoža do Šentilja so poplavljene številne ceste, kleti, hiše in gospodarski objekti. Veliko škodo povzročajo tudi zemeljski plazovi. Minister Uroš Brežan je ob tem povedal: »Zaradi obilnih spomladanskih padavin smo priča veliki škodi. Na ministrstvu si z rednimi vzdrževalnimi deli vodotokov in dolgoročnimi ukrepi, ki jih izvajamo v sklopu protipoplavnih projektov, prizadevamo zaščititi ljudi in njihovo premoženje

Minister Uroš Brežan
Minister Uroš Brežan v akcijo po deževju v občinah Maribor, Pesnica, Šentilj in Gorišnica, foto: MNVP
Zapora ceste

Zaradi poplavljanja Mure, zaprta cesta. Ščavnica presegla do sedaj največji izmerjen pretok.


Pripravili bodo sanacijski program, ki ga bo potrdila vlada

Skrb za odpravo posledic naravnih nesreč je pomemben segment dela ministrstva za naravne vire in prostor. »Naredili bomo vse, da bodo posledice odpravljene v čim krajšem času izvedli. Občine bodo prijavile škodo in pripravile predlog projektov, na podlagi katerih bomo pripravili sanacijski program, ki ga bo potrdila vlada. Po tem, kar sem videl, lahko rečem, da bomo zagotovo presegli limit, ki ga predvideva Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, to je škodo v obsegu 0,3 promila prihodkov državnega proračuna. Naloga tako občin kot države je, da prebivalcem Slovenije priskočimo na pomoč,« je prizadete nagovoril minister Brežan ter opozoril, da je ključno delo na prevenciji poplav z rednim vzdrževanjem vodotokov: »Na ministrstvu zato dvigamo višino sredstev za gospodarske javne službe urejanja voda.« V zadnjih desetih letih je v Sloveniji vsako leto približno 150 milijonov evrov škode zaradi poplav.

Plazovi
Sprožili so se številni zemeljski plazovi, foto: MNVP

Ukrepi Direkcije Republike Slovenije za vode, ki se izvajajo

• Na območju Pesnice Direkcija RS za vode redno izvaja vzdrževalna dela in odstranjuje obrežno zarast, kar pripomore k boljši pretočnosti reke. Zlasti je to pomembno ob povišanih vodostajih, kakršnim smo trenutno priča. Zarast odstranjujejo etapno, zlasti pa na odsekih, ki so najbolj poplavno ogroženi.

• Na območju porečja Drave sicer Direkcija RS za vode trenutno izvaja tri protipoplavne projekte: Dravinja s Polskavo, Ptujska Drava in Meža z Mislinjo. V okviru projekta Dravinja s Polskavo trenutno potekajo dela na odseku od sotočja Polskave s Framskim potokom do Lancove vasi. Med drugim je že bila izvedena razširitev struge ter nove premostitve. Čeprav so dela še v teku, se nove ureditve v tokratnih poplavah že kažejo za učinkovite, saj je na tem odseku reka ostala v strugi. Brez izvedenih ukrepov bi reka na tem odseku že prestopila bregove in poplavila okoliška območja. Dela na tem odseku bodo predivoma zaključena do konca letošnjega leta. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti na tem območju pred visokimi vodami z višjo povratno dobo pa je potrebna in predvidena tudi izvedba oz. dograditev akumulacije Medvedce, za katero je sklenjena pogodba za izvedbo (trenutno potekajo aktivnostih za pridobitev gradbenega dovoljenja).

• V okviru projekta Ptujska Drava je prav tako načrtovana protipoplavna ureditev Rogoznice (izvedba suhega visokovodnega zadrževalnika Žabjak na Rogoznici) ter ukrepi v občini Starše. Dela za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Starš so se že začela. Za ukrep izgradnje suhega zadrževalnika Žabjak, ki bo zadrževal visoke vode Rogoznice, pa so v teku aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.

• V tej finančni perspektivi je prav tako načrtovana protipoplavna ureditev Rogoznice ter ukrepi v občini Starše. Dela so se začela prav v tem mesecu. V okviru projekta je načrtovana izgradnja suhega zadrževalnika, ki bo zadrževal visoke vode Rogoznice.

Minister Uroš Brežan
Minister Uroš Brežan v akcijo po deževju v občinah Maribor, Pesnica, Šentilj in Gorišnica, foto: MNVP

• V okviru projekta Ptujska Drava je bil na območju Ljudskega vrta na Ptuju že izveden suhi zadrževalnik (in pripadajoča ureditev obstoječega ribnika), ki tudi že danes služi svojemu namenu. Suhi zadrževalnik je bil aktiviran tako čez vikend (v manjšem obsegu) in včeraj.

• Prav tako je bilo v zadnjih letih izboljšano delovanje akumulacij Pernica in Pristava, ki zadržujeta visoke vode Pernice.

• Visoke vode so veliko težav povzročile tudi v Pomurju, kjer največ preglavic povzroča Ščavnica ter Ledava gorvodno od Murske Sobote. Včeraj so bili aktivirani zadrževalniki Ledavsko jezero (Ledava), Gajševsko jezero (Ščavnica), suhi zadrževalnik Bolehnečici (Ščavnica), AK Bukovniško jezero, suhi zadrževalnik v Hodošu ter ostali manjši zadrževalniki. Danes zjutraj je bil aktiviran tudi suhi zadrževalnik Radmožanci.

• Hkrati so preusmerjali vodo po razbremenilnem kanalu Ledava-Mura pri Murski Soboti. Prav tako so prevezovali manjše vodotoke v Ščavnico pred zadrževalnikom Gajševsko jezero, da so znižali gladino vodotokov manjših pritokov reke Ščavnice dolvodno od Gajševskega jezera.

• V Pomurju trenutno usmerjajo Muro po inundacijskem prostoru proti Murski šumi.

Poplavljen podvoz v Mihalovcih

Podvoz v Mihalovcih je povsem poplavilo... Več https://p24.si/poplave_maj-2023 Hvala Aleš Caf za poročanje

Objavil/a Prlekija-on.net dne Sreda, 17. maj 2023
Poplave v Trgovišču

Tudi v Trgovišču meteorna voda ogroža hiše Več https://p24.si/poplave_maj-2023 Hvala Sonja Petek za poročanje

Objavil/a Prlekija-on.net dne Torek, 16. maj 2023
Poplavljanje reke Ščavnice

Ščavnica ponoči poplavila, trenutno ima ustaljen pretok
Več v Narava