Objavljen javni razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem

Dvorec Jeruzalem je v zadnjih letih večkrat sameval, nazadnje je najemnika dobil ob koncu poletja 2021 za obdobje petih let, a je bila nato pogodba predčasno prekinjena. Dvorec je tako zadnjih nekaj mesecev, tudi na vrhuncu lanske poletne sezone, sameval.

Prlekija-on.net, sreda, 31. januar 2024 ob 17:10
Dvorec Jeruzalem

Dvorec Jeruzalem

Občina Ljutomer je objavila javni razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem so opremljeni poslovni prostori Turistični objekt Dvorec Jeruzalem v izmeri 1059,1 m2 na naslovu Jeruzalem 8 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter del poslovnega prostora v velikosti 15,90 m2 (kletni prostori, kjer se nahaja kurilnica).

Objekt je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer opredeljen kot nepremični spomenik (etnološki) Jeruzalem - Dvorec Jeruzalem.

Kot je navedeno v razpisu, najnižja ponudbena izhodiščna najemnina za opremljene poslovne prostore znaša 3.600 evrov/mesečno brez DDV. Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja svoje dejavnosti in druge morebitne stroške obratovanja. Stroške investicijskega vzdrževanja nosi lastnik, stroške tekočega vzdrževanja pa najemnik.

Najemnik si mora v primeru kakršnih koli vlaganj v nepremičnino, pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika in skleniti pisni dogovor o namenu vlaganja (v objekt, funkcionalno zemljišče, oprema...), načinu in višini nadomestitve vrednosti vlaganj. Prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom šest mesecev.

Dino Kruhoberec in Olga Karba

Podpisali najemno pogodbo za turistični objekt Dvorec Jeruzalem


Dvorec Jeruzalem

Najemnik mora vzpostaviti kategorizacijo nastanitvenega objekta po kategorizaciji v rangu 4*

"Poslovni prostori so namenjeni izvajanju gostinske, nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter organizaciji dogodkov. Bodoči upravljalec/najemnik mora vzpostaviti kategorizacijo nastanitvenega objekta po kategorizaciji v rangu 4* in se kot kakovosten in dober gospodar truditi obdržati 4* ter s svojimi kakovostnimi storitvami skrbeti za ugled Dvorca Jeruzalem. Ves čas najema mora ponudnik ohranjati kategorizacijo štirih zvezdic. Najemnik bo dolžan turistom brezplačno nuditi informacije in zbirati podatke za potrebe informiranja obiskovalcev. Ponudnik mora ponuditi program oz. vizijo upravljanja Dvorca Jeruzalem ter njegovega vključevanja in sodelovanja v razvoju turizma v destinaciji," še je zapisano v razpisu.

Ponudbo lahko podajo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Ponudbi za najem je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % od letne najemnine, kar znese 4.320 evrov.

Dvorec Jeruzalem

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami se zbirajo najkasneje do 22. februarja 2024 do 10. ure na Občini Ljutomer.

Vse podrobnosti razpisa lahko vidite tukaj.

Dvorec Jeruzalem je sicer v zadnjih letih večkrat sameval, nazadnje je najemnika dobil ob koncu poletja 2021 za obdobje petih let, a je bila nato pogodba predčasno prekinjena. Dvorec je tako zadnjih nekaj mesecev, tudi na vrhuncu lanske poletne sezone, sameval.

Odprtje Dvorca Jeruzalem

Dvorec Jeruzalem s ponovnim odprtjem pričenja novo zgodbo
Več v Gospodarstvo