Občina še vedno išče najemnika za Dvorec Jeruzalem

Dvorec je najemnika nazadnje dobil ob koncu poletja 2021 za obdobje petih let, a je bila nato pogodba predčasno prekinjena. Na vrhuncu lanske poletne sezone je sameval. Tudi sedaj se poletna sezona že nezadržno bliža, dvorec pa še nima najemnika. Morda se bo to spremenilo po tem razpisu.

Prlekija-on.net, petek, 19. april 2024 ob 12:05
Dvorec Jeruzalem

Dvorec Jeruzalem

Občina Ljutomer je ponovno objavila javni razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem. Najemnika so z razpisom iskali že januarja letos, po naših neuradnih podatkih je takrat na razpis prispela ena ponudba, ki pa očitno ni bila sprejeta. Glede tega smo takrat tudi povprašali na Občino Ljutomer, a nismo prejeli odgovora.

Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem so opremljeni poslovni prostori Turistični objekt Dvorec Jeruzalem v izmeri 1059,1 m2 na naslovu Jeruzalem 8 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter del poslovnega prostora v velikosti 15,90 m2 (kletni prostori, kjer se nahaja kurilnica).

Objekt je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer opredeljen kot nepremični spomenik (etnološki) Jeruzalem - Dvorec Jeruzalem.

Kot je navedeno v razpisu, je sedaj sprememba pri najnižji ponudbeni izhodiščni najemnini. Takrat je za opremljene poslovne prostore ta znašala 3.600 evrov/mesečno brez DDV, tokrat pa je ponudnik dolžan ponuditi ceno najema za opremljene nepremičnine, ki so predmet najema, v višini letne najemnine brez DDV in v višini povprečne mesečne najemnine brez DDV.

Odprtje Dvorca Jeruzalem

Dvorec Jeruzalem s ponovnim odprtjem pričenja novo zgodbo


Dvorec Jeruzalem

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja svoje dejavnosti in druge morebitne stroške obratovanja. Stroške investicijskega vzdrževanja nosi lastnik, stroške tekočega vzdrževanja pa najemnik.

Najemnik si mora v primeru kakršnih koli vlaganj v nepremičnino, pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika in skleniti pisni dogovor o namenu vlaganja (v objekt, funkcionalno zemljišče, oprema...), načinu in višini nadomestitve vrednosti vlaganj. Prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom šest mesecev.

Najemnik mora vzpostaviti nastanitveni objekt po kategorizaciji v rangu 4*

"Poslovni prostori so namenjeni izvajanju gostinske, nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter organizaciji dogodkov. Bodoči upravljalec/najemnik mora vzpostaviti kategorizacijo nastanitvenega objekta po kategorizaciji v rangu 4* in se kot kakovosten in dober gospodar truditi obdržati 4* ter s svojimi kakovostnimi storitvami skrbeti za ugled Dvorca Jeruzalem. Ves čas najema mora ponudnik ohranjati kategorizacijo štirih zvezdic. Najemnik bo dolžan turistom brezplačno nuditi informacije in zbirati podatke za potrebe informiranja obiskovalcev. Ponudnik mora ponuditi program oz. vizijo upravljanja Dvorca Jeruzalem ter njegovega vključevanja in sodelovanja v razvoju turizma v destinaciji," še je zapisano v razpisu.

Ponudbo lahko podajo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Ponudbi za najem je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 1.616 evrov.

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti v zaprti pisemski ovojnici najkasneje do 8. maja 2024 do 12. ure na Občino Ljutomer. Javno odpiranje ponudbo bo 8. maja 2024, ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer.

Vse podrobnosti razpisa lahko vidite tukaj.

Dvorec Jeruzalem je sicer v zadnjih letih večkrat sameval, nazadnje je najemnika dobil ob koncu poletja 2021 za obdobje petih let, a je bila nato pogodba predčasno prekinjena. Dvorec je tako zadnjih nekaj mesecev, tudi na vrhuncu lanske poletne sezone, sameval. Tudi sedaj se poletna sezona že nezadržno bliža, dvorec pa še nima najemnika. Morda se bo to spremenilo po tem razpisu.

Dvorec Jeruzalem

Objavljen javni razpis za oddajo Dvorca Jeruzalem v najem

Več v Gospodarstvo