Občina Radenci še brez proračuna

Radenski župan Mihael Petek zavrnil številne svetniške amandmaje, povezane s proračunom za to leto. Vse do 20. januarja so na občino Radenci prihajale številne pobude inželje po spremembi proračuna za leto 2009, ki so ga konec decembra laničlani občinskega sveta v prvi obravnavi potrdili in je bil dan tudi vjavno razpravo. Končni predlog pa so svetniki na minuli seji občinskegasveta v drugi obravnavi zavrnili. Deset članov občinskega sveta je bilonamreč proti, le štirje so se strinjali ...

torek, 24. februar 2009 ob 10:15

Proračunska rezerva za lansko ujmo

Proračunsko rezervo v višini 27 tisočevrov bodo v občini Ljutomer porabili za financiranje odvozapoškodovanih in uničenih azbestno-cementnih kritin različnih izvedb. Zakon o javnih financah občinam dovoljuje, da v proračunih zagotavljajosredstva za proračunsko rezervo, ki se nato uporablja za financiranjeizdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava,zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,pozeba, suša, množični pojav nalezljive č ...

sobota, 21. februar 2009 ob 10:46

Nadaljevali bodo gradnjo kanalizacije

Križevski župan Ozvald Tučič za letos ne predvideva zadolževanja. Na minuli, 17. redni seji občinskega sveta v Križevcih je župan Ozvald Tučič predstavilproračun občine za letos. Na podlagi občinske zakonodaje je Tučičtokrat svetnike le seznanil s proračunskimi postavkami, po javniobravnavi in stališčih odborov pa se bo na sejah proračun znašel šedvakrat. Križevski župan, ki predvideva, da bo proračun do konca marcasprejet, predvideva prihodke za letošnje leto v višini ...

četrtek, 12. februar 2009 ob 09:38

V Ljutomeru daljše brezplačno parkiranje

Na Glavnem trgu v Ljutomeru bo odslej možno enourno brezplačno parkiranje; župan odloča o parkirnih mestih za taksiste. Veliko polemik je bil deležen odlok o ureditvi cestnega prometa naobmočju občine Ljutomer, ki je začel veljati lansko leto. Zaradinamestitve zapornic ter le 30 minutnega brezplačnega parkiranja naGlavnem trgu v Ljutomeru so izražali ogorčenje predvsem lastnikilokalov. Ugotovili so celo manjši poslovni izid, zato so v začetkudecembra lani na ljutomerski občinski svet ...

četrtek, 12. februar 2009 ob 09:18

Dražja oskrba v ljutomerskih vrtcih

Kljub dvigu ekonomske cene za programe v ljutomerskih vrtcih ostaja otroško varstvo še naprej med cenejšimi v Pomurju. Občina Ljutomer je v preteklosti usklajevala cene programov v vrtcih,vendar v bistveno nižjih odstotkih, kot je to dovoljeval pravilnik, inbila s tem primorana prevzeti povečane obveznosti do vrtcev. Pravilniko metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih je v preteklihletih namreč dovoljeval postopno povečanje cen v primeru, ko jeobstoječa cena odstopala od izra ...

torek, 10. februar 2009 ob 23:11

Dvomi ob ustanavljanju novega javnega podjetja

Direktorja KSP Ljutomer StanislavaKlemna so pri pojasnjevanju vloge novega podjetja prekinilipredstavniki strokovnih služb občine. Osem občin desnega brega reke Mure se je odločilo ustanoviti javnopodjetje Prlekija, ki naj bi v prihodnosti skrbelo za izvajanjeobveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Lani so občinskisveti pregledali osnutek odloka, po upoštevanju nekaterih pripomb izjavne obravnave pa so župani skupaj z občinskimi strokovnimi službamipripravili čistopis odloka ...

sreda, 4. februar 2009 ob 23:53

Razočarana zapustila sejo

Ceste na območju Kupetincev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici bodo prišle na vrsto šele leta 2011. Zaradi lažjega načrtovanja investicij so tudi v občini Sveti Jurij obŠčavnici pripravili proračuna za dve leti, dokončno pa so ga potrdilina minuli 20. redni seji občinskega sveta. Glede na prvo obravnavo jeprišlo do določenih sprememb v proračunu za leto 2009, saj so svetnikipristali na številne amandmaje, ki jih je predlagal župan Anton Slana.Prihodki za letošnje leto so tako ...

petek, 30. januar 2009 ob 17:33

V spor se je vključil odvetnik Zdolšek

IGD Holermuos želi povrnjenih 2,4 milijona evrov (brez DDV) vlaganj v Dvorec in TIC na Jeruzalemu. Septembra leta 2007 je bil uradno odprt prenovljeni Dvorec Jeruzalem obcerkvici na vinorodnem Jeruzalemu, vse do danes pa niso bila potrjenavlaganja v prenovo. IGD Holermuos, kot podnajemnik in investitor vobnovo, je v izračunu vlaganj v rekonstrukcijo turističnega objektaJeruzalem in servisno informacijskega objekta navedel znesek 2,4milijona evrov (brez DDV). Glede na dogovor med občino Ljutomer ...

četrtek, 29. januar 2009 ob 10:12

Vodovod v Prlekiji in Slovenskih goricah do 2012?

Željko Blažeka: "Hitenje posameznihsistemov z vlogo še ne pomeni, da gre za konkurenco, ampak da sokohezijska sredstva po dosedanjih shemah namenjena financiranju vsehsistemov, A, B in C". Ljutomerski župan Franc Jurša je včeraj s kolegi župani občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, Darkom Anželjem, Antonom Kampušem, Mihaelom Petkom in Antonom Slano - zaradi službene zadržanosti je manjkal župan Veržeja Slavko Petovar -v Ljutomeru na tiskovni konferenci ...

torek, 20. januar 2009 ob 09:34

Infrastruktura za turiste in domačine

Občina Veržej si prizadeva pridobiti nepovratna sredstva za infrastrukturo v bližini Term Banovci. "Obstoječaneurejena infrastruktura predstavlja prometno nevarnost za domačeotroke, ki hodijo v šolo, kakor tudi za turiste, ki ceste uporabljajoza sprehajanje in kolesarjenje do naselja Veržej, največkrat tudi vvečernem času in ponoči, ko naselje Banovci ni osvetljeno." To je bilglavni razlog župana občine Veržej Slavka Petovarja, članovobčinskega sveta in občinske uprave, da so se ...

sobota, 17. januar 2009 ob 09:24